Nareszcie doczekaliśmy się. Komitet techniczny KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem podjął decyzję dot. Opracowania polskiej wersji językowej normy EN 60079-14:2014-06 „Atmosfery wybuchowe — Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych”.

Decyzja ta nie byłaby możliwa bez odpowiednich funduszy zagwarantowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Będzie to pierwsze wydanie tej normy w języku polskim. Wprawdzie norma 60079-14 jest obecna z nami od 2002 roku, kiedy to przyjęliśmy (PKN) normę EN 60079-14:1997 (IEC 60079-14:1996) ale do tej pory posługiwaliśmy się wersją angielską.

Norma podje niezwykle istotne i praktyczne wskazówki w zakresie doboru urządzeń do stref (dobór według EPL), wymagań dla sieci zasilającej, zasad kontroli początkowej i wiele, wiele innych.

Norma chętnie wykorzystywana jest do oceny ryzyka, gdyż precyzuje np. wymagania materiałowe dla wyrobów (niekoniecznie Ex) stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem.

Nie do przecenienia są też zawarte w załączniku do normy wskazówki dotyczące wymagań odnośnie do kompetencji, wiedzy i doświadczenia pracowników.

Pamiętajmy jednak, że norma ma zasięg ogólnoświatowy a w naszej części świata (UE) obowiązują nas nadrzędne wymagania zawarte m. in. w dyrektywach UE. Przykładem są tzw. „urządzenia proste” i „wyroby proste”.

Polska wersja normy powinna ukazać się pod koniec przyszłego roku (2020).